AprílPOČASIE

Modlitby za ľudové misie na každý deň

Ú V O D
P.: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ľ.: Amen.

P.: Najsvätejšia Matka, Kráľovná posvätného ruženca. Dnes sme pred tebou s ružencom v ruke a chceme uvažovať o tajomstvách Ježišovho a tvojho života. Vypros nám milosť dobrej modlitby. Nauč nás cez jednotlivé tajomstvá upierať náš zrak na tvojho Syna a nášho Pána, Ježiša Krista, aby sme sa mu poznaním jeho života čo najviac pripodobnili a vlastným životom o ňom svedčili. Ty, Matka, si sľúbila zvláštnu ochranu tým, čo sa budú modliť ruženec. Táto modlitba je silnou zbraňou proti zlému, otvára nebesia a zvoláva Božie milosrdenstvo. Matka ružencová a Pani naša, vypočuj našu modlitbu, ktorú obetujeme za ľudové misie v našej farnosti a za obrátenie hriešnikov. S dôverou ti predkladáme tieto naše prosby, aby si ich predniesla svojmu Synovi. Amen. Nech je navždy požehnané a pochválené Najsvätejšie meno Ježišovo i presväté mená Márie a Jozefa.

P.: MODLITBA POSV. RUŽENCA: Pondelok: Radostný ruženec; Utorok: Bolestný ruženec; Streda: Ruženec k sv. Jozefovi; Štvrtok: Ruženec Svetla; Piatok: Bolestný ruženec; Sobota: Radostný ruženec; Nedeľa: Slávnostný ruženec.

Z Á V E R
P.: Ďakujeme Tebe, všemohúci Bože, za všetky dobrodenia Tvoje. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

P.: Oroduj za nás, Kráľovná posv. ruženca.
Ľ.: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

P.: Modlime sa: Bože, Tvoj jednorodený Syn nám svojím životom, smrťou a slávnym zmŕtvychvstaním získal odmenu večnej spásy. Prosíme Ťa, daj, aby sme uvažujúc nad tajomstvami posvätného ruženca preblahoslavenej Panny Márie nasledovali, čo obsahujú a dosiahli, čo sľubujú. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

P.: LITÁNIE: Pondelok: k Najsvätejšiemu Menu Ježiš; Utorok: k Panne Márii Sedembolestnej; Streda: k sv. Jozefovi; Štvrtok: k sv. Vincentovi de Paul; Piatok: k predrahej Krvi Kristovej; Sobota: Loretánske litánie; Nedeľa: k Najsv. Srdcu Ježišovmu.

P.: Pomodlime sa na úmysel Sv. Otca: Otče náš....; Zdravas, Mária...
Pane Ježišu Kriste, vypočuj Sv. Otca, pápeža M., svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu ...

M O D L I T B Y

Modlitba pred ľudovými misiami vo farnosti

Dobrý a milosrdný Bože! Prosíme Ťa o požehnanie ľudových misií, ktoré majú byť veľkým okamihom duchovnej obnovy našej farnosti. Kiežby tento čas bol časom obrátenia pre všetkých, ktorí tu žijú. Túžime po tom, aby všetci dospeli k poznaniu pravdy a boli spasení. Priprav naše srdcia na prijatie Tvojho slova. Daj nám odvahu zanechať všetko, čo nám bráni Teba nasledovať. Otvor pre dar viery a obrátenia aj srdcia bratov a sestier, ktorí sú zranení a sklamaní, ktorí žijú v tme hriechu a odvrátenia sa od Boha. Priveď k sebe stratených a hľadajúcich, a daj nám všetkým prežiť počas týchto misií čas Tvojej milosti. Daj misionárom svetlo a silu, aby nás naučili, ako vždy plniť Tvoju vôľu a všetko konať na Tvoju väčšiu slávu. Nech Tvoje slovo, ktoré ohlasujú, nás osvieti, poučí, uzdraví, posilní a posvätí. Duch Svätý, veď otcov misionárov, aby svätými misiami bola obnovená tvár celej našej farnosti. Panna Mária Pomocnica, sv. Jozef, sv. Vincent i naši patróni sv. Vavrinec a sv. Štefan podporujte nás svojím príhovorom a orodovaním. Pane, neprestaň klopať na dvere nášho srdca. Amen.

Modlitba za misionárov

Pane Ježišu Kriste, zhliadni na pátrov misionárov, ktorí opustili všetko, aby vydávali svedectvo Tvojmu slovu a o Tvojej láske. Požehnaj ich, keď k nám prídu ohlasovať evanjelium. Veď ich, aby oni viedli nás. Dvíhaj ich na duchu, aby oni dvíhali nás. Osvecuj ich v protivenstvách a nebezpečenstvách svojím slovom, aby nám mohli zapaľovať v dušiach Tvoje svetlo. V ťažkostiach apoštolského života daj im vytrvalosť, aby sme povzbudení ich príkladom zotrvávali pevní vo viere. Pomáhaj im v úsilí o spásu našich nesmrteľných duší. Nech nás vedú k Tebe, ktorý si Cesta, Pravda a Život. Daj, aby s rastúcim počtom veriacich oslavovali Teba, vzdávali Ti vďaku za to, že si nás vykúpil a chceš nás všetkých priviesť do neba. Amen.

Modlitba za farnosť

Pane, prosíme Ťa, ochraňuj našu farnosť. Posilni nás všetkých vo viere tak, aby sme mohli nažívať v láske medzi sebou. Prosíme Ťa o nádej pre všetkých členov našej farnosti, aby sme v prijímaní sviatostí nachádzali pravé šťastie a vnútorný pokoj. Daj nám odvahu, aby sme svojou službou prispievali k jednote a k aktívnemu prežívaniu našej viery. Amen

Eucharistická modlitba anjela vo Fatime za obrátenie hriešnikov

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, klaniam sa Ti z hĺbky svojho srdca. Obetujem Ti najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svätostánkoch na celom svete, ako zadosťučinenie za ohavnosti, svätokrádeže a ľahostajnosť, ktorými Ťa ľudia urážajú. Pre nekonečné zásluhy Tvojho Najsvätejšieho Srdca a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, prosím Ťa o obrátenie úbohých hriešnikov.

Modlitba sv. Vincenta de Paul

Pane môj, celým srdcom Ťa prosím o milosrdenstvo. Buď milosrdný, keď nedokážem využiť Tvoje nespočetné milosti. Buď milosrdný, keď ľahkomyseľne konám to, čo nie je v zhode s Tvojou vôľou. Buď milosrdný, keď som roztržitý a tak neúctivo sa zúčastňujem na Tvojich svätých tajomstvách. Pane, nepamätaj na moje hriechy. Zabudni na všetky dni poznačené mojou nevďačnosťou. Pomáhaj mi vždy svojou milosťou. Nauč ma využívať Tvoje dobrodenia. Napozeraj na moju nehodnosť. Ukry ma do rán Tvojho Syna. Pane, Bože a Otče môj, buď mi milosrdný. Amen.

Modlitba k sv. Vincentovi de Paul

Svätý Vincent de Paul, apoštol a svedok lásky Kristovej medzi chudobnými, pomôž nám milovať Boha s nasadením našich rúk a v pote našich tvárí. Pomôž nám odovzdať sa do jeho prozreteľnosti a poznávať jeho pôsobenie vo všetkých udalostiach nášho života. Buď nám pomocou v našej túžbe poznávať a plniť Božiu vôľu. Vychovaj v nás srdce súcitné a vnímavé k biede a k utrpeniu druhých najmä najubiedenejších tohto sveta. Sprevádzaj nás pri našej službe ľuďom a oroduj u Syna Božieho, aby sme sa stali v našej práci, v našej rodine, v našej dedine, v našej farnosti, v našich spoločenstvách nadšenými hlásateľmi jeho Evanjelia lásky. Amen.

Modlitba k sv. Jozefovi

Rozpamätaj sa, najčistejší ženích Panny Márie a láskavý ochranca môj, sv. Jozef, že nikdy nebolo počuť, že by si nebol potešil tohto, kto ťa o orodovanie prosil alebo o pomoc vzýval. S touto dôverou prichádzam k tebe a najvrúcnejšie sa Ti odporúčam. Ach, nezavrhni moje prosby, pestún Spasiteľov, ale prijmi ich milostivo. Amen.

* Svätý Jozef, vzor a ochrana ctiteľov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a naša milá Matka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, orodujte za nás.

P.: Pod Tvoju ochranu ....
P.: Pane, neprestaň klopať na dvere nášho srdca ....
P.: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Ľ.: Amen.

* * *

Počas týchto dní bude Ježiš oveľa intenzívnejšie klopať na dvere našich sŕdc, aby sme sa obrátili, zmenili svoje zlé zmýšľanie a vydali sa na cestu k Bohu. Slová Písma: „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem...“ (Zjv 3, 20) nás chcú čoraz viac priviesť na cestu počúvania, aktívneho prežívania a bratskej spolupráce vo viere, nádeji a láske v našom každodennom živote.
Mons. Ján Babjak, SJ, arcibiskup raz povedal: „Myslím, že ťažkosti, ktoré dnes doliehajú na rodiny sa dajú riešiť iba na základe Božieho požehnania a pevnej silnej viery. Spoločnou modlitbou, meditovať a prosiť o to, aby sme dostali dostatok svetla a sily ako riešiť jednotlivé záležitosti, jednotlivé problémy v každej rodine. Teda spoločná modlitba v rodine večer, spoločné čítanie Svätého písma, modlitba vlastnými slovami.“ Aj k tomu nás pozýva táto príprava na čas misií.