AprílPOČASIE

Sviatosť manželstva

  „Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí, Kristus Pán povýšil medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti. Preto medzi pokrstenými nemôže jestvovať platná manželská zmluva bez toho, aby zároveň nebola sviatosťou. Podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota a nerozlučiteľnosť, ktoré v kresťanskom manželstve z dôvodu sviatosti nadobúdajú osobitnú pevnosť (KKC 1055, 1056).

  V našej farnosti
 - Obaja snúbenci na farskom úrade nahlásia dátum a čas sobáša (najmenej 3 mesiace vopred).
 - Hneď pri prvom stretnutí sa môže spísať sobášna zápisnica. K tomu je potrebné predložiť tieto doklady:
  • Doklad o štátnom občianstve (platný OP alebo u cudzincov cestovný pas)
  • Krstný list (ak bol krst mimo našej farnosti). Nie starší ako 3 mesiace k dátumu sobáša.
  • Licenciu k sobášu (v prípade, ak máte trvalé bydlisko v inej farnosti ako našej). Vydá Vám ho farský úrad v mieste Vášho bydliska (stačí licencia od jedného zo snúbencov; v prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka).
  • Údaje o vašich svedkoch - presnú adresu a rodné čísla.
  • Žiadosť o uzavretie manželstva (treba vypísať na štátnej matrike v mieste sobáša. K tejto žiadosti budete potrebovať OP a rodné listy).
  • Doklad o neplatnosti predošlého manželstva (ak ste mali už predtým cirkevný sobáš).
  • Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva (ak ste rozvedený/á.)
  • Sobášny list (ak ste mali civilný sobáš).
  • Úmrtný list predošlého partnera (ak jeden, prípadne obaja sú vdovec/vdova).

  Snúbenci pred uzatvorením sobáša musia absolvovať predmanželskú náuku (po dohode s kňazom) a zároveň pristúpia k sviatosti zmierenia.