AprílPOČASIE

Sviatosť krstu

  Krst je prvá a základná sviatosť bez ktorej nie je možné prijať ani ďalšie sviatosti. Pokrstený je vtelený v Krista a stáva sa členom Cirkvi, kresťanom. Je vnútorne očistený od dedičného hriechu a od hriechov osobných. Stáva sa novým stvorením, chrámom Ducha Svätého a získava nezmazateľné znamenie a trvalé začlenenie do katolíckej Cirkvi.

  Krstný rodič má byť slobodný vo veku nad 16 rokov. Sám musí byť pokrstený v katolíckej Cirkvi a mal by mať sv. prijímanie a sv. birmovania. Bez týchto sviatostí nemôže zastávať úlohu krstného rodiča. Tí, ktorí žijú v manželstve, musia byť sobášení v kostole a najlepšie aj praktizujúci kresťania (ostatní, ktorí nespĺňajú tieto podmienky, môžu byť len svedkami krstu).

  Krst detí v našej farnosti
Poučenie o krste prebehne podľa dohody s kňazom. Jeden z rodičov (alebo obaja) nahlási krst dieťaťa minimálne týždeň vopred (je dobré priniesť so sebou aj rodný list dieťaťa). Na fare vypíšeme krstný lístok so všetkými náležitosťami Krst sa vysluhuje v kostole a po dohode s kňazom je možnosť pokrstiť aj počas nedeľnej sv. omše. Na krst je potrebné priniesť: sviečku a košieľku.

  Krst dospelých v našej farnosti
Príprava prebieha jeden rok individuálnou formou po dohode kňaza s katechumenom.