AprílPOČASIE

Sviatosť Eucharistie

  Sviatosť Eucharistie završuje uvádzanie do kresťanského života. Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete. "Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvale zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril Cirkvi, milovanej Neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania: sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy" (KKC 1322-1323).

  Príprava na prvé sväté prijímanie
Príprava detí prebieha systematicky počas vyučovania náboženstva na škole od 1. ročníka. Žiaci 3. ročníka odovzdajú záväzné prihlášky na farský úrad alebo prostredníctvom katechétu. S prihláškou je potrebné doniesť aj krstný list dieťaťa ak nie je pokrstené v našej farnosti.

  Podmienky pre slávenie prvého sv. prijímania detí
 1. Účasť na bohoslužbách
 2. Primerané vedomosti
 3. Svedectvo o krste

  Praktické dôsledky
Deti musia mimo samozrejmej účasti na hodinách náboženskej výchovy vedieť naspamäť modlitby Otče náš a Apoštolské vyznanie viery čiže Verím v Boha; vedieť naspamäť Desatoro Božích prikázaní a otázky, ktoré im kňaz (príp. katechéta) odovzdá. Samozrejme treba naspamäť vedieť modlitbu ľútosti pri sv. pokánia a časti sv. spovede.

  Drahí rodičia, tešíme sa, že ste sa rozhodli poskytnúť svojim deťom náboženskú výchovu. Prijatie Eucharistie úzko súvisí s cirkvou ako spoločenstvom, kde počúvame Božie slovo a usilujeme sa o život podľa neho.

  Prvá sv. spoveď
Príprava na prvé prijatie sviatosti zmierenia (na prvú svätú spoveď) sa koná súčasne s prípravou na prijímanie Eucharistie (na prvé sväté prijímanie). Spravidla sa vysluhuje deň pred slávnosťou 1. sv. prijímania (pozrieť aktuálne oznamy).