AprílPOČASIE

Sviatosť birmovania

  Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života, ktorého jednotu treba zachovať. Prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených "sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom" (KKC 1285).

  Kto má prijať túto sviatosť?
- Prijať birmovanie je schopný každý pokrstený a jedine pokrstený, ktorý ešte nie je birmovaný. Aby niekto mimo nebezpečenstva smrti dovolene prijal birmovanie, vyžaduje sa, ak je schopný používať rozum, aby bol vhodne poučený, riadne disponovaný a vedel obnoviť krstné sľuby (KKC 889, § 1 - 2).
- Veriaci sú povinní túto sviatosť prijať v pravom čase; rodičia, duchovní pastieri, predovšetkým farári sa majú starať, aby veriaci boli na jej prijatie riadne vyučení a v príhodnom čase k nej pristúpili (KKC 890).

  Birmovný rodič
-  Birmovanec má mať podľa možnosti birmovného rodiča, ktorého úlohou je starať sa, aby sa pobirmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a aby verne plnil povinnosti, ktoré s touto sviatosťou súvisia (KKC 892).
-  Aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, je potrebné, aby vyhovoval podmienkam, o ktorých sa hovorí v kán. 874 ( KKC 893 - § 1).
- Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy birmovného rodiča, je potrebné:
  1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
  2. aby zavŕšil 16. rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
  3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
  4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
  5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.
- Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča. (KKC 874, § 1- 2)

  V našej farnosti
O zaradenie do prípravy na prijatie tejto sviatosti v našej farnosti môže požiadať každý, kto ju ešte neprijal. Nemožno dopredu povedať, ktorý birmovanec kedy prijme túto sviatosť. Odôvodňujeme to vážnosťou tohto životného okamihu, veku a doby, v ktorej prežívame svoje kresťanstvo. Súčasnosť kladie stále väčšie nároky na to, aby každý Ježišov učeník vedel a bol schopný zdôvodniť nádej, ktorú má jedine v Kristovi. Príprava je nastavená tak, aby birmovanec prišiel vo viere k osobnému vzťahu s Bohom.
Dátum a čas vysluhovania sviatosti birmovania ohlási kňaz v oznamoch, keď to bude aktuálne.